FAQ

Wat zijn community currencies?

Community currencies (ook wel gemeenschapsmunten genoemd) zijn geaccepteerde betaalmiddelen in een gemeenschap tussen een specifieke groep (bedrijven of burgers), samengesteld op basis van bijvoorbeeld geografie, interesse, of waarde-creatie. Community currencies werken als aanvulling op munten zoals de euro, ponden of dollar, die door banken gecreëerd zijn en gelden als wettige betaalmiddelen.

Een community currency wordt ontworpen om vraagstukken op te lossen of waarde te creëren waar het huidige geldsysteem dit niet toe laat. Deze vraagstukken kunnen betrekking hebben op betere informele oudedagsvoorzieningen, de ondersteuning van lokale onafhankelijke bedrijven, of het promoten van milieuvriendelijk gedrag. Er zijn verschillende categorieën community currencies, waaronder:

– B2B en Retail currencies (ontwerpen voor de ondersteuning van MKB’s);

– Sociale currencies (ontwerpen voor sociaal-maatschappelijke doelen);

– Groene currencies (ontwerpen voor milieuvriendelijke doeleinden).

Waarom is het gebruik van community currencies een goed idee?

Community currencies zijn een goed idee omdat ze problemen oplossen en bijdragen aan de maatschappelijke doelen of belangen van bedrijven, burgers, consumenten en overheid.

De B2B currencies worden ontworpen om het MKB te ondersteunen door snelle en goedkope leningen beschikbaar te stellen, hun omzet te vergroten en besparingen op euro-uitgaven te faciliteren.

Retail currencies worden ontworpen om de regionale economische netwerken te versterken. Dit gebeurt met name door consumptie bij onafhankelijke ondernemingen en lokale bedrijven te stimuleren.

Social currencies versterken de samenwerking en solidariteit tussen mensen van een specifieke gemeenschap. Het collectieve welzijn wordt bevorderd door bijvoorbeeld het geven van ondersteuning aan eenzame ouderen, het verlenen van vriendendiensten, of door het ondersteunen van activiteiten bij vrijwilligersorganisaties.

Groene currencies zijn gericht op het ondersteunen van de transitie naar een duurzame samenleving. Dit gebeurt via het organiseren en financieren van lokale, duurzame energie en door consumenten en bedrijven te stimuleren hun CO2-voetafdruk te reduceren.

Hoe is een community currency van waarde voor (semi-) overheden en NGO’s?

Community currencies kunnen aan (semi-)overheden en NGO’s een reeks van voordelen bieden in het leveren van publieke diensten. De concrete voordelen variëren afhankelijk van het type community currency dat wordt ingezet. In grote lijnen kunnen community currencies bijdragen aan:

– Het realiseren van kostenbesparingen;

– De invulling van beleidsdoelstellingen;

– Het leveren van publieke diensten voor minder geld;

– Het aanwenden van onbenutte capaciteiten in de samenleving door burgers te stimuleren sociale activiteiten te ontplooien;

– De versterking van leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in buurten;

– Het stimuleren van vrijwilligerswerk;

– De ondersteuning van non-profits en goede doelen zoals liefdadigheidsinstellingen, verenigingen en clubs.

Hoe kan een community currency waarde toevoegen aan mijn bedrijf?

Een community currency kan waarde toevoegen aan uw bedrijf op verschillende manieren. De te behalen voordelen hangen uiteraard af van het type community currency dat u overweegt. Over het algemeen zijn community currencies voor bedrijven waardevol door:

– Te fungeren als een effectief marketinginstrument;

– De klantenloyaliteit te vergroten;

– Additionele opbrengsten te genereren;

– De liquiditeit te verbeteren.

Hoe kan een community currency waarde toevoegen aan mijn gemeenschap?

Community currencies kunnen op verschillende manieren een bijdrage leveren aan jouw gemeenschap.

Op sociaal gebied kan een community currency bijdragen aan de stabiliteit, veerkracht en cohesie van wijken door netwerken van wederzijdse ondersteuning te versterken, informele zorg te organiseren, en ouderenzorg en kinderopvang te ondersteunen.

Op economisch gebied, kan een community currency de lokale economie versterken door lokaal koopgedrag te stimuleren, de positie van mensen buiten het arbeidsproces te verbeteren, en het MKB te voorzien van aanvullende financieringsvormen en betaalmogelijkheden.

Op het gebied van milieu kan een community currency een gemeenschap helpen haar CO2-voetafdruk te reduceren door investeringen in hernieuwbare energie te ondersteunen en door mensen en bedrijven te stimuleren om duurzamer te handelen.

Zijn community currencies hetzelfde als Bitcoin?

Bitcoin is een voorbeeld van een cryptocurrency. Dit is een subcategorie van community currencies: ze zijn niet gecreëerd door banken en hebben geen status als wettig betaalmiddel. Bitcoin is een digitale betaalmethode die wereldwijd operationeel is op een gedecentraliseerde en gedistribueerde manier. Er komen dus transacties tot stand zonder dat daar tussenpersonen zoals banken aan te pas komen. Bitcoins worden gecreëerd door het oplossen van complexe wiskundige problemen (cryptografisch) zonder dat iemand daar controle over heeft.

De community currencies die onder Qoin vallen zijn ook digitaal, maar in tegenstelling tot Bitcoin zijn ze gebaseerd op een bestaande band tussen de gebruikers. De currencies worden gecontroleerd door community managers die erop toezien dat ze gebruikt worden voor de vastgestelde doelen. Daarnaast zijn de community currencies van Qoin bedoeld om concrete problemen in de maatschappij te adresseren en worden ze geïmplementeerd binnen de wetgeving van het desbetreffende land.

Zijn community currencies legaal?

Niet alle bestaande community currencies zijn per definitie legaal. Alle community currencies ondersteunt door Qoin zijn echter wel legaal en worden getoetst aan de bankwetgeving van het desbetreffende land.

Ben ik belastingplichtig als ik community currencies gebruik?

Dat hangt af van het type community currency dat gebruikt wordt. Als het gaat om een B2B of een Retail currency (zoals de Brixton Pound), betaalt u wel belasting net als bij de euro of de pond. Als het gaat om een sociale currency (zoals SamenDoen), bent u niet belastingplichtig omdat de activiteiten die worden uitgevoerd geen activiteiten in de formele economie betreffen. Bijvoorbeeld, het ontvangen van een beloning in punten voor het tijdig betalen van de huur is niet belast.

Wat zijn goede voorbeelden van community currencies?

Er zijn veel community currencies met diverse doelstellingen operationeel in verschillende gebieden. In Noord-West Europa kunt u inspiratie opdoen bij onder andere de volgende currencies:

– Social currencies: SamenDoen (in Tholen en Bergen op Zoom in Nederland)

– Retail currencies: de Bristol Pound (Engeland)

– B2B currencies:  SoNantes (in Nantes, Frankrijk)

– Groene currencies: E-Portemenee (in België)

Wat moet ik doen om een community currency te starten?

Neem contact met ons op en we helpen u op weg!

Waar kan ik meer lezen over community currencies?

Bezoek de online Wiki waar u alles over community currencies kunt vinden.